PUBLICATIONS

________________2023_______________

[article] Finkielsztein, M. (2023). The Significance of Boredom: A Literature Review. Journal of Boredom Studies, 1. https://doi.org/10.5281/zenodo.7144313

[review] Finkielsztein, M. (2023). Review of the book Towards a General Theory of Boredom: A Case Study of Anglo and Russian Society by Elina Tochilnikova. Journal of Boredom Studies, 1. https://doi.org/10.5281/zenodo.6977271

________________2022_______________

[article] Finkielsztein, M. (2022). Consumer Boredom: Boredom as a Subliminal Mood of Consumer Capitalism. European Journal of American Studies, 17(4).

[article] Finkielsztein, M., & Wagner, I. (2022). The sense of meaninglessness in bureaucratized science. Social Studies of Science. https://doi.org/10.1177/03063127221117227

________________2021_______________

[chapter] Finkielsztein, M. (2021). From Passionate Engagement to Chronic Boredom in Polish Academia: An Overview of Early-Career Motivation and Systemic Contributory Factors. In: J. Crutchley, Z. Nahaboo & N. Rao (Eds.), Early Career Teachers: International Narratives of Transitions within Higher Education (pp. 123-134). London: Bloomsbury.

[book] Finkielsztein, M. (2021). Boredom and Academic Work. New York and London: Routledge.[preview]

[article] Wagner, I., & Finkielsztein, M. (2021). Strategic Boredom: The Experience and Dynamics of Boredom in Refugee Camp. A Mediterranean Case. Journal of Contemporary Ethnography, 50(5), 649-682. https://doi.org/10.1177/08912416211008525

________________2020______________

[article] Ohlmeier, S., Finkielsztein, M., & Pfaff, H. (2020). Why we are bored: towards a sociological approach to boredom. Sociological Spectrum, 40(3), 208-225. https://doi.org/10.1080/02732173.2020.1753134

[article] Finkielsztein, M. (2020). Class-Related Boredom among University Students: A Qualitative Research on Boredom Coping Strategies. Journal of Further and Higher Education, 44(8), 1098-1113. https://doi.org/10.1080/0309877X.2019.1658729 [READ LONG SUMMARY]

________________2018_______________

[article] Finkielsztein, M. (2018). Wstęp. Między cierpieniem a przyjemnością: krótka historia nudy i nudologii [Introduction. Between Pain and Pleasure: a Brief History of Boredom and Boredology]. Maska, 37, 8-18. [READ ENGLISH VERSION]

[article] Finkielsztein, M. (2018). Nuda a lenistwo, gnuśność i acedia [Boredom and laziness, sloth, and acedia]. Maska, 37, 36-50.[READ ENGLISH VERSION]

________________2017_______________

[article] Wagner, I., Finkielsztein, M., & Czarnacka, A. (2017). Being Polish scientists and women – between glorious past and difficult present: The ‘reverse dynamic of equality construction’. European Educational Research Journal, 16, 2-3, 141-165. https://doi.org/10.1177/1474904116688023 [PDF]

[article] Finkielsztein, M. (2017). Nuda w środowisku uniwersyteckim [Boredom in the University Milieu]. Edukacja, 140(1), 108-120. https://doi.org/10.24131/3724.170107

________________2016_______________

[chapter] Finkielsztein, M. (2016). Boredom and Melancholy in Utopias and Dystopias. In: K. Olkusz, M. Kłosiński & K. Maj (Eds.), More After More. Essays Commemorating the Five Hundredth Anniversary of Thomas More’s Utopia (pp. 104-117). Kraków: Facta Ficta Research Centre.

[article] Finkielsztein, M. (2016). Nuda jaka jest, każdy widzi? [Everyone Knows What Boredom Is, Right?]. Stan Rzeczy, 11(2), 9-19. https://doi.org/10.51196/srz.11.1

[article] Finkielsztein, M. (2016). Nuda a wstręt. Przesyt, ennui i wstręt do życia [Boredom and Disgust: Oversatiation, Ennui and Disgust for Life]. Stan Rzeczy, 11(2), 61-73. https://doi.org/10.51196/srz.11.4 [READ ENGLISH VERSION]

[article] Finkielsztein, M. (2016). Projekt wspólnoty chrześcijańskiej w „Kobiercach” Klemensa Aleksandryjskiego [Project of Christian Community in „Stromata” by Clement of Alexandria]. Teologia i Człowiek, 36(4), 199-220. http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2016.051

[chapter] Finkielsztein, M. (2016). Istotność nudy w szkole: interdyscyplinarny przegląd badań [The Significance of Boredom at School: an Interdisciplinary Research Overview]. In: V. Tanaś & W. Welskop (Eds.), Edukacja w zglobalizowanym świecie [Education in the Globalized World] (pp. 83-94). Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu.

________________2015_______________

[chapter] Finkielsztein, M. (2015). Walka o miasto: billboardy, reklamy i subvertising [Struggle for city: billboards, advertisements and subvertising]. In: J. Kubera & Ł. Rogowski (Eds.), Miasto w oczach ludzi. Wizualność współczesnej ikonosfery miejskiej [City in the Eyes of People. Visuality of Contemporary Urban Iconosphere] (pp. 21-30). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.

[chapter] Finkielsztein, M., & Gwóźdź, S. (2015). Internetyzacja uniwersytetu. E-learning – szansa czy zagrożenie dla szkolnictwa wyższego? [Internetization of the University. E-learning – the Opportunity or Threat for the Higher Education?]. In: F. Gończyński-Jussis, Ł. Kosiński & S. Szyc (Eds.), Uniwersytet wczoraj i dziś [University then and now] (pp. 95-104). Lublin-Radzyń Podlaski: Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”.

[review] Finkielsztein, M. (2015). „Poruszanie się po powierzchni” tańca towarzyskiego. Socjologicznie o tańcu [“Moving on the Surface” of Ballroom Dancing. Sociologically on Dance]. Stan Rzeczy, 9(2), 336-345. (reviewed book: Byczkowska, D. (2012). Ciało w tańcu. Analiza socjologiczna [Body in Dance. Sociological Analysis]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://doi.org/10.51196/srz.9.25

________________2014_______________

[chapter] Finkielsztein, M. (2014). Religious boredom: od grzechu acedii do śmierci Boga [Religious Boredom: from the Sin of Acedia to the Death of God]. In: M. Prokopowicz (Eds.), Człowiek – istota religijna. Tom 1: Religijność w ujęciu teologicznym [Human – the Religious Creature, Volume 1: Religiosity in Theological View] (pp. 105-118). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

[chapter] Finkielsztein, M. (2014). Triangulacja metod badawczych w konstrukcji definicji operacyjnej nudy oraz konstytucji socjologii nudy [Traingulation of Research Methods in Construction of Operational Definition of Boredom and Constitution of Sociology of Boredom]. In: O. Weretiuk, G. Jagiełło & P. Domka (Eds.), Metodologia dzisiaj: na tropach sensu i bezsensu [Methodology Today: on the Tracks of Sense and Non-Sense] (pp. 45-59). Rzeszów: Biblioteka „Frazy”.

[report] Wagner, I., Finkielsztein, M. (2014). Raport z ewaluacji Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego [PSPB [Evaluation Report of Polish-Swiss Research Programme] for Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI, National Information Processing Institute).

________________2012_______________

[article] Finkielsztein, M. (2012). Wycieczki izraelskiej młodzieży do Polski [Excursions of Israeli Youth to Poland]. Loża Wschodu, 2, 35-41.

%d bloggers like this: